تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدپزشکی تالار پذیراییپورتال خانوادگی طاها پخش
RSS

aابتدا هر تعداد والیبال در اختیار داشته باشیم به کارآموزان می دهیم .

 

کارآموزان موظف هستند توپ را :

 

۱- بالای سر پرتاب کنند و بگیرند

 

۲- دور کمر بچرخانند

 

۳- از زیر پا رد کنند

 

۴- توپ را رد بدل کنند

 

۵- با توپ دریبل کنند

 

۶- دوبدو بصورت پاس مثل بسکتبال توپ را رد وبدل کنند

 

و اثال تمرینات مشابه تا جاییکه کارآموزان به خوبی توپ را در دست احساس کنند و از توپ نترسند . وقتی که آشنایی با توپ را یاد گرفتند به آموزش پنجه را می دهیم.

 

آموزش پنجه :

 

در پنجه گارد مهم است .یک پا جلو – یک پاعقب – دستها جلوی پیشانی – زانوها خمیده – سر سینه راست – آرنج ها عمود برزمین – دستها جلوی پیشانی به خاطر دید بهتر است . کارآموزان به صورت دلخواه در حیاط مدرسه حرکت می کنند .این حرکت میکنندمربی با صدای سوت کارآموزان به صورت دلخواه در حیاط مدرسه حرکت می کنند . مربی با صدای سوت کارآموزان را موظف به گاردگرفتن می کند . این حرکت را چند بار مربی انجام می دهد و رفع عیب می کند تا جایی که تمام کارآموزان بخوبی طرز گرفتن گارد را یاد گرفته باشند .

 

وقتی که گارد را یاد گرفتند حالا موقع ضربه زدن به توپ است . باید به کارآموزان بگویم:

 

۱- با انگشت شست – سبابه و میانه باید ضربه بزنند .

 

۲- دو انگشت کناری کار کنترل توپ را انجام می دهند .

 

۳- با بند اول انگشتان و با نرمی دست باید ضربه زده شود .

 

گارد حالت دریافت توپ است و در یافت توپ است و در موقع ارسال توپ باید پاها ( زانوها ) و دست ها کشیده باشند .

 

تمرینات :

 

۱- کارآموزان در دو صف می ایستند ، مربی برای آنها توپ پرتاب می کند و آنها پنجه می زنند

 

۲- کارآموزان بالای سر خود پنجه می زنند .

 

۳-پنجه با دیوار

 

۴-کارآموزان در دو صف روبروی هم قرار می گیرند ، هر کارآموزی که پنجه زد به آخر صف میرود ایعتا۵هم قرار می گیرند ، هر کارآموزی که پنجه زد به آخر صف میرود البته صف ها بستگی به تعداد توپ ها دارد .

 

۵- سه نفر با یک توپ پنجه می زنند بدین صورت که دو نفر در راس است قرار گرفت . نفر وسط وقتی که توپ در اختیار هر کدام از کار آموزان که در راس است قرار گرفت ، نفر وسط باید رو به همان نفر قرار گرفت ، نفر وسط باید رو به همان نفر قرار بگیرد . یعنی نفر وسط پنجه بیشتری میزند بعد از یک دقیقه نفر وسط جایش را عوض می کند . کل تمرین ۳ دقیقه .

 

۶- کار آموزان پشت تور دو به دو مقابل هم از روی تور هم از روی تور پنجه می زنند .

 

۷- کارآموزان در دو صف مقابل هم زیر حلقه بسکتبال قرار می گیرند . یک صف پنجه می زند . صف مقابل با پنجه توپ توپ را به داخل حلقه بسکتبال هدایت می کند . هر کس پنجه زد به آخر صف می رود و تمرینات مشابه دیگر .

 

آموزش ساعد :

 

۱- به کار آموزان بگویم توپ هایی که از کمر به پایین است بایدباساعد زده شود ، در آموزش ساعد هم ابتدا باید گارد را آموزش داد. گارد ساعد با گارد پنجه یکی است تنها فرقی که می کند اینست که در ساعد باگارد پنجه یکی است تنها فرقی که می کند اینست که در ساعد چهار انگشت یک دست روی دست دیگر قرار می گیرد

 

۲- شست ها به هم نزدیک می شود .

 

۳- دست ها کشیده – ساعدها نزدیک به هم

 

۴- مچ به طرف پایین هدایت شود و کتف آزاد باشد.

 

مربی با صدای سوت کاآموزان را موظف می کند که آنها گارد بگیرید و رفع عیب می نماید. این عمل راچند بار تکرار می کند تا همه گارد ساعد یاد بگیرند.

 

تمرینات

 

۱- توپ ها را در اختیار کارآموزان قرار می دهیم تا آنها به دلخواه ساعد بزنند و گارد را رعایت کنند.

 

۲- باید به آنها بگویم توپ بین آرنج تا مچ بخورد .

 

۳- مربی برای کارآموزان توپ پرتاب می کند و آنها ساعد می زنند .

 

۴- کارآموزان بالای سر خود ساعد می زنند .

 

۵- دو بدو با هم ساعد می زنند .

 

۶- یکی از کارآموزان پنجه می زند دیگری ساعد. بعد از یک دقیقه بر عکس عمل می کنند .

 

۷- در دو طرف تور می ایستند و با هم از روی تور ساعد می زنند . به طور کلی تمام تمرینات پنجه را در ساعد باید انجام دهند و تمرینات ترکیبی با پنجه بهتر است .

 

آموزش سرویس ساده

 

در آموزش سرویس ساده راست دست بودن و یا دست چپ بودن مهم است اگر کسی راست دست باشد پای چپ جلو و پای راست عقب و اگر کسی چپ دست باشد عقب باشد و برعکس .

 

حالا ما فرض می کنیم همه راست دست هستند .

 

۱-پای چپ جلو و پای راست عقب

 

۲- دست راست کشیده به طرف عقب

 

۳- دست جلوی شکم کف دست رو به هوا

 

۴- توپ در دست چپ

 

۵- سرسینه  خمیده – با صدای سوت به آرامی کارآموز با کف دست به زیر توپ و پشت توپ ضربه می زند بعد از ضربه به جای دست راست و چپ جهت حفظ تعادل بهتر عوض می شود . یادآوری حتما باید توپ از دست رها شود .

تمرینات”

 

۱- کار آموزان بدون توپ ( سایه زنی ) می کنند و مربی رفع اشکال می نماید .

 

۲- دوبدو روبروی هم برای یکدیگر سرویس می زنند در فاصله دو متری – مربی رفع اشکال می کند .

 

۳- در پشت تور در منطقه یک سوم قرار می گیرند واز روی تور سرویس ساده می کند .

 

۴- کارآموزان با دیوار تمرین سرویس ساده می کنند .

 

۵- کارآموزان وسط زمین قرار می گیرند و برای یکدیگر از روی تور سرویس می زنند .

 

۶- کارآموزان در انتهای زمین قرار می گیرند و به دلخواه هر کجا خواستند سرویس می زنند .

 

باید به کارآموزان گفته شود بهترین سرویس آن است که :

 

۱-در آخر زمین زده شود .

 

۲- نزدیک به تور باشد .

 

۳- نزدیک خط ها باشد.

 

۴- هر جا پاسور هست سرویس آنجا زده شود . ۵- سرعت داشته باشد .

 

۵- سرعت داشته باشد .

 

آموزش پاس با پنجه

 

یکی از مهمترین پاسها در والیبال پاس با پنجه(setting) است. در زیر چهار حالت پاس با پنجه توضیح داده شده است در عکس فوق این حالتها بطور متوالی آمده است و برای اموزش بهتر۱- گرفتن حالت

 

۱-۱: به سمت توپ حرکت کرده و پشت و زیر توپ قرار میگیریم.

 

۲-۱: پاها به اندازه عرض شانه باز شده و پای اصلی مقداری جلوتر قرار میگیرد.

 

۳-۱: حالت آماده گرفته زانوها مقداری خم شده و باسن به سمت عقب می رود.۲-حالت دست قبل از دریافت

 

۱-۲: دست بصورت کشیده به سمت توپ وبه پیشواز توپ می رود.

 

۲-۲: انگشتان شصت به هم چسپیده و موازی با ابروها و انگشتان اشاره با فاصله کم از هم.

 

۳-۲: حالت انگشتان شصت و اشاره به شکل مثلث خواهند بود.

 

۴-۲: حالت ارنجها بصورت باز و به حالت پروانه ای قرار میگیرد.

 

۵-۲: توپ را بدون تماس تا نزدیکی پیشانی دنبال کرده بطوریکه اگر توپ را رها کنیم به وسط پیشانی برخورد کند.۳- حالت دریافت

 

۱-۳: توپ را با قسمت مثلثی شکل دست دریافت کرده و از انگشتان دیگر برای هدایت بیشتر استفاده میکنیم.

 

۲-۳: معمولا انگشتان کوچک با توپ تماسی ندارد.

 

۳-۳: هنگام دریافت دست به شکل قالب توپ در می آید.

 

۴-۳: زانوها و پشت اندکی نشست می کنند.۴-ارسال توپ

 

۱-۴: زانوها و پشت اندکی ( بسته با فاصله مقصد ) به بالا حرکت میکند.

 

۲-۴: توپ که در دست قرار گرفته توسط آرنج و کتف به سمت هدف هدایت می شود.

 

۳-۴: توپ را طوری به سمت هدف هدایت میکنیم که ارنجها صاف و انگشتان به سمت بیرون باز شوند.

 

۴-۴: بسته به فاصله از هدف نیروهای اعمال شده از انگشتان ، مچ ، ارنج ، کتف ، کمر و زانوها متغیر است.

 

این پاس معمولا توسط پاسورها انجام می شود . و دارای ظرافتها و دقت خاصی است.

 

 اسپک در والیبال :

 

اسپکر 2نوع هست : قدرتی و سرعتی

 

فعلا نمیخوام بحث کوتاه و بلندزن یا پشت خط زن رو باز کنم چون الان اول کاریم .

 

فعلا نه سرعتی زنیم نه قدرتی زن . اگر یه اسپکر باشی اول باید به فکر هدر ندادن پاس باشی بعد به فکر نمایش سبکت . یعنی اگه تو قدرتی زن باشی و ارسال بد پاسورت رو که به زحمت از ته زمین بهت داده رو محکم بکوبی توی تور و به فکر نمایش همیشگی فردیت باشی باید بری روی نیمکت زخیره بازیو دنبال کنی . مطمئن باش هیچ وقت نمیان اوون پاسور ی که از منطقه 1 توپ رو از خط سرویس نجات داده رو مقصر بدونن . این تویی که نباید یه ارسال خراب رو خرابترش کنی . اگر همین توپ رو توی زمین خالی حریفت جا بندازی یا با یه ضربه ی آروم از روی دست دفاع ردش کنی دو حالت پیش میاد : یا اینکه تو زیرکانه زدی تو خال یا اینکه حریفت توپ رو جمع کرده و توپ توی جریانه . توی حالت دوم تیمت نظم پیدا میکنه و دوباره کار تیمیشو ترتیب میده و میتونی دوباره یه حمله ی دیگرو از سر بگیری .

 

میخوام برم سر اسپک معمولی ( نه قدرتی نه سرعتی ) ممکنه خیلی ابتدایی باشه ولی این وبلاگ باید برای همه ی والیبال دوستان قابل استفاده باشه .به هر حال از دوستان حرفه ایمون معذرت میخوام یه مدت صبر کنن میریم سر اصل مطلب .

 

رایج ترین اشکالی که یه اسپکر نیمه حرفه ای و مبتدی ممکنه بهش دچار بشه نگاهه .

 

بیشتر بازیکنا ارسال پاسورشونو نگاه نمیکنن یه میکشن جلو و توپ میفته پشت سرشون و انحنای بیش از حد کمر پیدا میکنن یا انقدر دیر حرکت میکنن که نمیتونن جهش کنن و دستشون ( آرنج ) زاویه دار ضربه میزنه . پس توپت رو تا دقیقه ی نود نگاه کن بعد از ضربه هم دنباله ی توپت رو نگاه کن . درضمن اگر میخوای خراب کنی هول شو و استرس بگیر . آخه چرا ؟ یه توپ چند گرمی بیشتر نیست همراه گام و جهش که همش به خودت بستگی داره . نکته ی بعدی در مورد حرکات اضافی . مثل گام اضافی یا چرخش اضافی دست ( بال زدن اضافی با چرخش بیش از حد کمر ) . اگر نمیتونین این اشکال رو هنگام ضربه زدن رفع کنین اول گام و ضربتون رو آروم و بدون توپ ولی با تکنیک درست برید و کم کم سرعتشو بالا ببرید و برسونید به سطح دلخواهتون .نکته ی بعدی محل ضربست که دو قسمت . یکی محل ضربه نسبت به توپ یکی محل ضربه نسبت به دست . محل ضربه نسبت به توپ یعنی فاصله ی توپ با کتف که این فاصله اگر بیش از یک دست صاف باشه باعث میشه خودتو به سمت توپ پرت کنی و اگر کمتر از یک دست صافت باشه ضربت از چهارچوب خارج میشه یا از قدرت کافی برخوردار نمیشه مهمتر از همه اینکه از ناحیه ی مهره های پشت و کمر ( به خصوص گودی کمر ) دچار آسیب دیدگی میشی . فاصله ی درست توپ با کتف بستگی به نقطه و زمان استتارت گامت داره و اگر اس خیلی بهت نزدیک بود نیاز نیست 3گام بری میتونی با دوگام یا جفت فاصله ی درست داشته باشی و کار ضربه رو تموم کنی . قسمت دوم ( محل ضربه نسبت به دست ) یعنی جایی که کف ( و تا حدی از گودی مچ ) دستت به توپ ضربه میزنه . اگر گامت و زمان استارتت و فاصله ی توپ با کتفت درست باشن باید توپت رو20الی 25 سانتی متر بالاتر از پیشانیت ببینی در نتیجه دید خوبی به توپت داری پس باید کف دستت کامل روی سر توپ بخوابه و در ادامه مچ زدن و کشیدن دست به پایینه که فعلا وارد اون بحث نمیشم . اگر میخوای تو زمین حریفت چاه نفت وا کنی روی سر توپت بکوب روی سرش . محکم و شلاقی ( وبا انگشتان باز ). اینکه روی سر توپت بکوبی رابطه ی زیادی داره با دیدت به توپ و فاصله ی توپ با کتفت .

 

یه نکته ی دیگه . افرادی که میبینن بیرون زمین پرشی خوبی میزنن ولی پشت تور نمیتونن و توپشون تور میشه میتونه به پرش ربط داشته باشه . هرچی ارتفاع پرشت بیشتر باشه فرصت و امکان بیشتری برای زدن ضربه با تمام توانت داری .پس ارتفاع پرشت رو زیاد کن . میتونی با دویدن یا جهش روی پنجه ی پا و تمرینات پلیومتریک با مدت زمان طولانی جهشت رو بالا ببری .نکته ی دیگه ای که توی این مطلب خیلی دربارش گفتم در مورد زمان استارت گام ها هست . این کار با تمرین حل میشه و لمش با تکرار دستت میاد . بال زدن درست و انگشتان باز ( به هم چسبیده نباشن ) و هماهنگی دست با بینایی و پا از نکات مهم دیگه ای هستن که جمع بندیشون باهم یه اسپک خوب رو شامل میشه . خیلی مهمه که هدفدار تمرین کنین . جدی و با بیشترین حد انرژیتون .

 

دفعه ی بعدی وارد جزئیات زمان ضربه ضربه در برابر دفاع و ... میشیم. امیدوارم این مطلب براتون مفید بوده باشه و اگر اشکالی داشت توی نظرات بگید .

 

تمرین محاسبه پاس مناسب جهت اسپک :

 

بازیکن شماره ۱ : با پنجه توپ را به بالا پاس می دهد.

 

بازیکن شماره ۲ : به جلو دویده و توپ را با اسپک به داخل دراوزه می زند.

 

توجه : بازیکن شماره (۲) باید سعی کند که در اوج پرش اسپک بزند.

 

تمرین حمله تصحیح حرکت و دقت در ضربه

 

بازیکن شماره ۱ : توپ را به سمت بازیکن شماره (۲) سرویس می زند.

 

بازیکن شماره ۲ : توپ را قوس دار به طرف او بر می گرداند.

 

در هنگام زدن ضربه یک پا در جلو قرار بگیرد و بعد از زدن ضربه مجددا" بدن اماده شروع حرکت بعدی باشد.

 

تمرین ریتم دویدن و استقامت در پرش:

 

ابتدا پای چپ و سپس با هر دو پا پرش نموده و در نقطه اوج توپ در بالای تور ان را اسپک نمایید.

 

 


برچسب ها :برچسب ها :


به نام خدا
با عرض سلام خدمت همهی دوستان گرامی
و والیبتال دوستان گرامی
فوت ناگهانی و اندوه بار حسین معدنی مربی خوب تیم ملی را به همه مردم
تسلیت عرض می نماییم


برچسب ها :


وقتی آپاندیس دنبال دردسر می‌گردد!


اگر همه پاسخ‌های شما مثبت است پس منتظر چه هستید؟! زودتر به پزشك مراجعه كنید چون احتمالا آپاندیس تان ملتهب شده است و نیاز به جراحی دارید !
 آپاندیس زائده كوچك كرمی‌شكلی است كه از نخستین بخش روده بزرگ منشعب شده است.همین زائده كوچك كه طول آن حدود 20ـ2 سانتی‌متر و عرضش 8ـ7 میلی‌متر است، اگر ملتهب شود عوارضی را ایجاد می‌كند كه در اصطلاح عامیانه به آن می‌گویند: عود آپاندیس .
مردهای بدشانس
این كه زائده كوچك كرمی‌ شكل پیش از ملتهب شدن مفید است یا مضر، موضوعی است كه سال‌هاست دانشمندان مشغول بحث درباره‌اش هستند.
دكتر سارا هاشم پور، پزشك عمومی درباره این پژوهش‌ها توضیح می‌دهد:
دانشمندان معتقدند آپاندیس مملو از سلول‌های لنفاوی است و بخشی از سیستم ایمنی بدن به شمار می‌رود.
وی می‌افزاید: شیوع این بیماری در مردها 2 برابر زنان است ودر هر سنی ممكن است بروز كند؛ اما در 15 تا 24 ساله‌ها بیشتر شایع است و در كمتر از 2 ساله‌ها بندرت دیده می‌شود.
همچنین براساس آمار پایگاه اطلاع‌رسانی پزشكان ایران هر سال از هر 500 نفر، یك نفر دچار آپاندیسیت می‌شود.
علائم بروز آپاندیس
كدام نشانه‌ها شما را مطمئن می‌كنند كه درد شكم‌تان نشانه‌ای از آپاندیس است؟
دكتر هاشم‌پور می‌گوید:
درد آپاندیس از ناحیه ناف آغاز می‌شود و بتدریج به سمت قسمت‌های تحتانی و راست شكم حركت می‌كند.
این درد ابتدا حالتی مبهم دارد و به مرور زمان به شكل دردی مداوم و مشخص در می‌آید و بیمار می‌تواندد قیقا مكان درد را شناسایی كند.
درد آپاندیس با حركت، تنفس، سرفه، عطسه، راه رفتن و لمس بدتر می‌شود.التهاب آپاندیس به گفته هاشم‌پور ممكن است با تهوع، استفراغ، یبوست، ناتوانی در دفع گاز، تكرر ادرار، تب غیر شدید و گاهی در سنین پایین با اسهال همراه باشد.اما اگر آپاندیسیت در مراحل نخستین بروز آن شناخته نشود و درد مهاجرتش را از ناحیه ناف به پهلوی راست و قسمت‌های پایینی آغاز كند و شما هنوز به پزشك مراجعه نكرده باشید، آن وقت احتمال دارد آپاندیس عوارضی خطرناك داشته باشد.
دكتر هاشم‌پور درباره این عوارض می‌گوید: اگر دیر به پزشك مراجعه كنید، ممكن است آپاندیس‌تان پاره شود، تب‌تان بالا برود، خون در مدفوع ظاهر شود، گیج شوید، حالت تهوع و سردردتان بیشتر شود و حتی سبب جمع شدن چرك در شكم و التهاب شدید آن و كاهش سطح هوشیاری و مرگ شود.
بی‌خبر‌ها
این پزشك عمومی اظهار می‌كند: از آنجا كه معتادان دردشان را به واسطه مواد مخدر به درستی احساس نمی‌كنند، دیر متوجه التهاب آپاندیس می‌شوند.سالمندان نیز این درد را چندان احساس نمی‌كنند و معمولا كمتر تب می‌كنند و این موضوع باعث می‌شود به سرعت آپاندیس را تشخیص ندهند.
وی می‌افزاید: در كودكانی كه هنوز به درستی نمی‌توانند درد را تشخیص بدهند، بروز آپاندیس را از باید از طریق بیقراری كودك دریافت.
ادعای اثبات نشده
هرچند شایعاتی میان مردم وجود دارد كه می‌گویند ورزش پس از غذا یا دویدن پس از آن در بروز آپاندیسیت نقش دارند اما واقعیت این است كه هنوز این ادعاها ا از نظر علمی تایید نشده‌اند.
دكتر هاشم‌پور معتقد است: آپاندیس وقتی ملتهب و چركی می‌شود كه محل اتصال آن به لوله گوارشی بوسیله محتویات در حال عبور یا تومور یا غدد لنفاوی بیورن یا داخل آپاندیس مسدود شود.باكتری‌های موجود در لوله گوارش هم ممكن است در بروز آپاندیس نقش داشته باشند.
دكتر هاشم‌پور هشدار می‌دهد: اگر به التهاب آپاندیس شك دارید باید در نخستین فرصت به پزشك مراجعه كنید و به هیچ وجه از داروهای ضد درد، ضد تب یا مسهل استفاده نكنید، چون استفاده از این داروها ممكن است پزشك را در تشخیص بیماری گمراه كند.
به گفته این پزشك در شرایط درد آپاندیس باید از خوردن و آشامیدن پرهیز شود، چون معده خالی در جراحی بسیار كم‌خطرتر است.وی تاكید می‌كند: از آنجا كه تشخیص این بیماری برای افراد عادی كار ساده‌ای نیست بهتر است به‌جای خود درمانی، در صورت بروز درد شكمی بلافاصله به پزشك مراجعه كنید.
برچسب ها :


ارگاسم چیست ؟زنان نیز مانند مردان در یک رابطه ی جنسی باید به ارگاسم برسند. اما این پدیده در زنان پیچده تر از مردان است به همین دلیل مدت زمان برای رسیدن به ارگاسم در زنان بیشتر از مردان است. حدود ۱۰ درصد از زنان خیلی دیر به ارگاسم می رسند ، و یا اصلا در رابطه ی جنسی ارگاسم نمی شوند. این افراد باید این مسئله را بیاموزند ... به عقیده برخی از محققان، زنان لذت بیشتری از یک رابطۀ جنسی می برند تا مردان! البته این موضوع اثبات نشده است که لذت جنسی زنان چه میزان است ولی در برخی موارد لذت جنسی زن را ۷ یا ۹ برابر قدرت جنسی مرد دانسته اند که این نشان از پیچیدگی این امر دارد. زن و شوهر با کسب مهارت باید بدانند که چگونه می توانند به ارگاسم مطلوب برسند. که در این میان مردان وظیفه سنگین تری دارند و بایستی با کسب مهارت در رسیدن به لذت جنسی به همسر کمک کنند و همچنین همسر نسبت به شوهر این وظیفه را انجام دهد.ارگاسم در مردان صرفاً با تحریکات بدنی و تماس ایجاد می شود. در حالیکه این پدیده در خانم ها بسیار پیچیده تر بوده و تا حد بسیار زیادی به شرایط روحی و ارتباط عاطفی طرفین بستگی دارد. به ارگاسم نرسیدن خانم ها می تواند به دلیل بی علاقگی، اضطراب و شرایط روحی نامناسب و مقاربت به روش نادرست باشد و بعلاوه برای بعضی خانم ها این الزام وجود ندارد که با هر مقاربت الزاماً به ارگاسم برسد. شاید یکی از راههای زیر گره گشای مشکل شما باشد: ۱- اکثر زنان به اشتباه تصور می کنند که در طول رابطه جنسی آرامش بسیار مهم است اما آنها از این نکته غافل هستند که تنش هم در طول رابطه جنسی بسیار مهم و عامل رسیدن به ارگاسم است. زنان باید یاد بگیرند که تمام عضلات آنها ساق پا ؛شکم، باسن و… دررسیدن به ارگاسم درگیر می شوند. اکثر زنان می گویند هنگام ارگاسم انقباض در لگن را احساس می کنند. ۲- اکثر زنان رابطه جنسی ذهن فعالی دارند و نمی توانند آن را بر این فعالیت متمرکز کنند. فکرهایی که تمام مغز را اشغال می کنند و به جای تحریک و تشویق جنسی منجر به واپس زدگی میل جنسی می شود.سعی کنید ذهن خود را از تمامی مسائل خالی کنید و در این لحظه فقط به همین مسئله بیندیشید ۳- در موارد بغرنج تر برای درمان حتما به یک پزشک مراجعه کنید و با استفاده از داروهایی تجویز شده زندگی زناشویی خود را انجات دهید تجویز پزشک در بیشتر مواقع می تواند مشکل را برطرف کند. ۲ ۰
برچسب ها :


http://upload7.ir/imgs/2014-01/51371127483839780938.jpeg

http://upload7.ir/imgs/2014-01/76416253675014596909.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/48369429360388531516.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/31499751743574776313.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/14482339312161827621.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/47941992375442824062.jpeg

برچسب ها :


http://upload7.ir/imgs/2014-01/35218249784315905757.jpeg

http://upload7.ir/imgs/2014-01/29455378623001899438.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/18338070001211552503.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/61281061718836104747.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/43427076683864475695.jpeg
http://upload7.ir/imgs/2014-01/78108179919400765368.jpeg

برچسب ها :برچسب ها :برچسب ها :


 

١ . درمان بیماری قلبی :
مخلوطی از عسل و پودر دارچین را تهیه کنید و به جای مربا روی نان قرار دهید و به طور منظم در وعده صبحانه صرف کنید.این روش در کاهش کلسترول،جلوگیری از بروز حمله قلبی، تنفس راحت و تقویت ضربان قلب موثر است.بیماران مبتلا به حمله قلبی نیز با مصرف روزانه این مخلوط از حمله قلبی بعدی درامان خواهند بود.بررسی روی سالمندان در آمریکا و کانادا نشان داده است،با بالا رفتن سن شاهرگ های حیاتی و سیاهرگ ها خاصیت انعطاف پذیری خود را از دست می دهد.عسل و دارچین به شاهرگ ها و سیاهرگ ها قدرتی تازه میبخشد.

٢ . از بین بردن اثر خارش نیش های حشرات :
مخلوطی از یک سهم عسل، ٢ سهم آب ولرم و یک قاشق چای خوری پودر دارچین را روی قسمتی از بدن که احساس خارش می کنید،قرار دهید خارش و درد در عرض یک یا ٢ دقیقه فروکش خواهد کرد.

٣ . درمان التهاب مفصل(آرتریت):
روزانه،یک وعده صبح و یک وعده شب،مخلوطی از یک فنجان آب گرم، ٢ قاشق چای خوری عسل و یک قاشق چای خوری پودر دارچین مصرف شود.این مخلوط معجزه گر در صورت مصرف به طور منظم آرتریت های مزمن را نیز درمان می کند.بررسی های اخیر روی ٢٠٠ بیماری که قبل از صرف صبحانه از این مخلوط استفاده کردند نشان داد، ٧٣ نفر از آنان در عرض یک هفته کاملا از درد رهایی پیدا کردند و پس از یک ماه بیشتر افرادی که قادر به راه رفتن یا حرکت نبودند،بدون احساس هیچ دردی توانایی راه رفتن و تحرک خود را به دست آوردند.

٤ . جلوگیری از ریزش مو:
قبل از دوش گرفتن مخلوطی از مقداری روغن زیتون داغ،یک قاشق چای خوری عسل و یک قاشق پودر دارچین را به مدت ٥ تا ١٥ دقیقه روی سر قرار دهید و سپس آن را بشویید.

٥ . از بین بردن عفونت مثانه:
٢ قاشق غذاخوری عسل به همراه یک قاشق چای خوری پودر دارچین را با مقداری آب ولرم حل کنید و آن را بنوشید.این روش باعث می شود که میکروب های مثانه از بین برود.

٦ . درمان درد دندان:
مخلوطی از یک قاشق چای خوری پودر دارچین و ٥ قاشق چای خوری عسل تهیه کنید و روی دندان خراب بمالید.این عمل را ٣ بار در روز تکرار کنید تا درد تسکین یابد.

٧ . کاهش کلسترول:
٢ قاشق غذاخوری عسل را با ٣ قاشق چای خوری پودر دارچین در یک لیوان چای حل کنید و بنوشید.این کار میزان کلسترول خون را طی ٢ ساعت به ١٠ درصد کاهش می دهد.

٨ . درمان سرماخوردگی:
به مدت ٣ روز از مخلوط یک قاشق غذاخوری عسل با یک چهارم قاشق چای خوری پودر دارچین استفاده کنید.این روش برای درمان سرفه مزمن و سرماخوردگی و سینوزیت به کار می رود.

٩ . درمان ناباروری:
برای برطرف کردن این مشکل،به مردان توصیه می شود ٢ قاشق غذاخوری عسل را قبل از خواب میل کنند.در کشورهای چین،ژاپن و خاوردور که با مشکل ناباروری مواجه اند،در طول روز مخلوطی از مقداری پودر دارچین و یک دوم قاشق چای خوری عسل را به طور مرتب روی لثه و داخل دهان خود قرار می دهند تا مخلوط حاصل از طریق بزاق وارد بدن شود.زوجی که مدت ١٤ سال بچه دار نمی شدند با شروع مصرف عسل و دارچین پس از مدت کوتاهی صاحب دوقلو شدند. 

١٠ . درد معده:
مصرف عسل و پودر دارچین علاوه بر درمان درد و نفخ معده،زخم معده را نیز درمان می کند.

١١ . تقویت سیستم ایمنی:
استفاده روزانه از عسل و پودر دارچین سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و بدن را از حمله باکتری و ویروس محافظت می کند.دانشمندان دریافتند که عسل دارای مقدار زیادی ویتامین و آهن است.مصرف مداوم عسل گلبول های سفید خون را تقویت می کند تا بتواند با باکتری ها و بیماری های ویروسی مقابله کند.

١٢ . برطرف کردن سوء هاضمه:
قبل از هر وعده غذا،پودر دارچین را روی ٢ قاشق غذاخوری عسل بریزید و میل کنید تا از ترشح اضافی اسید معده رهایی پیدا کنید زیرا این مخلوط غذاهای سنگین را به راحتی هضم میکند.

١٣ . جلوگیری از آنفلوآنزا:
دانشمندی در اسپانیا ثابت کرده که مخلوط عسل و دارچین دارای مواد مفید طبیعی است که از میکروب های آنفلوآنزا و سرماخوردگی جلوگیری به عمل می آورد .

١٤ . افزایش طول عمر:
مصرف دائم و مرتب عسل و پودر دارچین مانع پیری زودرس می شود.مخلوطی از ٤ قاشق چای خوری عسل،یک قاشق چای خوری پودر دارچین و ٣ فنجان آب گرم را با هم بجوشانید.سپس مخلوط به دست آمده را ٣ الی ٤ بار در روز به مقدار یک چهارم فنجان میل کنید.این مخلوط علاوه بر طراوت بخشیدن و نرم نگه داشتن پوست از پیری زودرس نیز جلوگیری می کند.

١٥ .برطرف کردن جوش صورت:
قبل از خواب مخلوط ٣ قاشق غذاخوری عسل و ١ قاشق چای خوری دارچین را روی جوش ها قرار دهید و روز بعد با آب ولرم بشویید.تکرار روزانه این کار به مدت ٢ هفته،جوش ها را از بین می برد.

١٦ . درمان عفونت های پوستی:
قرار دادن مخلوطی به مقدار مساوی از عسل و پودر دارچین روی قسمت های مختلف پوست، عفونت های پوستی و اگزما را نیز درمان می کند.

١٧ . درمان سرطان:
تحقیقات جدید انجام گرفته در ژاپن و استرالیا نشان داده،سرطان های پیشرفته معده و استخوان به طور موفقیت آمیزی درمان شده است.بیماران مبتلا به این سرطان ها ٣ بار در روز و به مدت ٣ ماه یک قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق چای خوری دارچین را مخلوط و مصرف می کنند.

١٨ . از بین بردن خستگی مفرط:
مصرف نصف قاشق غذاخوری عسل و مقداری پودر دارچین در یک لیوان آب اول صبح و بعد از ظهر که بدن با افت نشاط روبه رو است طی یک هفته نیروی حیاتی بدن را افزایش می دهد.

١٩ . از بین بردن بوی بد دهان:
شما می توانید پس از بیدار شدن از خواب با محلولی از یک قاشق چای خوری عسل،مقداری پودر دارچین و آب گرم غرغره کنید تا در طول روز مشکل بوی بد دهان را نداشته باشید.

٢٠ . مشکل شنوایی:
مصرف روزانه مقدار مساوی از عسل و پودر دارچین در صبح و شب مشکل شنوایی را برطرف می کند.
شایان ذکر است،عسل مورد مصرف باید خام و پاستوریزه نشده باشد.زیرا که آنزیم های لازم به هنگام عمل پاستوریزه به علت حرارت دیدن از بین می رود.

 


برچسب ها :اگر ناگهان دچار گرفتگی کمر شده‌اید، مضطرب نشوید / کمردرد ناخوانده

درمان کمردرد, گرفتگی کمر, پیشگیری از کمردرد

اگر ناگهان دچار گرفتگی کمر شده‌اید، مضطرب نشوید. مطمئن باشید شما تنها مورد مبتلا به این عارضه نیستید و دنیا به آخر نرسیده است. بیش از ۹۰ درصد از ما کمردرد و گرفتگی ماهیچه‌های ناحیه کمر را دست‌کم یک بار در زندگی تجربه خواهیم کرد.

 

گاهی فقط کافی است خم شوید تا بند کفشتان را ببندید یا خوارباری را که خریده‌اید از روی زمین بردارید تا همین کار بظاهر ساده سبب شود الیاف ماهیچه‌های این ناحیه از بدن کشیده شده یا دچار پارگی یا آسیب‌دیدگی جزئی شود.

 

خشکی و گرفتگی و نیز احساس درد صبحگاهی کمر ممکن است برای بسیاری از افراد درد چندان نامتعارفی نباشد؛ دردی که قاعدتا طی یکی دو هفته بهتر خواهد شد. برای خلاص شدن از شر این درد براحتی می‌توانید از دوش آب‌گرم، کمپرس گرم یا حرکات کششی بسیار ملایم کمک بگیرید.

 

شاید شما هم بسیار شنیده باشید که برای خلاص شدن از شر این مشکل باید چند هفته استراحت کنید و دست به سیاه و سفید هم نزنید وگرنه این کمر، دیگر برایتان کمر بشو نیست. اما واقعیت چیز دیگری است. در مواردی که صرفا به دلیل کارهای عادی روزمره دچار گرفتگی عضلانی کمر می‌شوید باید به مدت ۷۲ ساعت به کمرتان استراحت دهید.

 

پس از آن می‌توانید آرام‌آرام فعالیت‌های سبک روزانه را آغاز کنید و البته در این حال باید با کمرتان مدارا کنید. پس از طی دوره نقاهت و رسیدن به شرایط مطلوب، دیگر باید راست و درست بایستید و بنشینید. این نخستین کاری است که می‌تواند از بروز مجدد چنین کمردردهایی پیشگیری کند.

 

بعلاوه باید به ورزش‌هایی بپردازید که ماهیچه‌های ناحیه شکم و کمر را تقویت می‌کند. تا می‌توانید چنین ورزش‌هایی را در برنامه ورزشی خود بگنجانید. آسیب‌های ماهیچه‌ای کمر اغلب زمانی رخ می‌دهند که بخصوص ماهیچه‌های شکمی ضعیف هستند و کمر شما باید برای راست نگهداشتن بدنتان بار بیش از حدی را تحمل کند.

 

برای پیشگیری از بروز این دردها در آینده، به گذشته نگاهی بیندازید. فعالیت‌های گوناگون جسمانی‌تان، بخصوص فعالیت‌های روزمره را مرور کنید و ببینید عموما کدام‌ یک از آنها سبب بروز ناراحتی در ناحیه کمرتان شده است. مثلا اگر با کامپیوتر سروکار دارید، حتما وضع نشستن خود را پشت میز کامپیوتر بررسی کنید و در صورت لزوم از امکانات ارگونومتری استفاده کنید یا شاید وضع بدنتان هنگام خواب نامناسب است.

 

خوابیدن روی شکم بدترین حالت خوابیدن است و به کمر فشار بسیار زیادی وارد می‌کند. در عوض می‌توانید عادت خوابیدن خود را تغییر دهید. درست است که ترک عادت دشوار است اما در این مورد خاص موجب رفع مرض یا پیشگیری از آن است. بهتر است به پشت بخوابید و بالشی هم زیر زانوهای خود قرار دهید یا به پهلو بخوابید و بالشی بین زانوهایتان بگذارید.

 

اگر این گرفتگی و درد به این راحتی‌ها دست از سرتان برنمی‌دارد، ممکن است ناشی از دیسک کمر باشد. یعنی ممکن است بالشتک‌های نرم بین مهره‌های استخوانی کمرتان به مرور منقبض و سفت شده باشند. این مشکل را می‌توان با فیزیوتراپی زیر نظر متخصص رفع کرد. البته باید به خاطر داشته باشید بهبود سبک زندگی می‌تواند کمک حال مناسبی باشد.

 

اما از اینها گذشته، برخی کمردردها می‌توانند نگران‌کننده باشند. اگر دردی در ناحیه کمر احساس می‌کنید که به پاهایتان سرایت می‌کند یا اگر سبب ضعف یا سستی و کرختی می‌شود حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کنید. این دردها را هرگز به حال خود رها نکنید.


برچسب ها :برچسب ها :

نظرسنجی
    کدام والیبالیست را دوست دارید؟
    کدام امام را دوست دارید؟
پیوندهای روزانه
درباره ما

    به وبلگ من خوش امدید لطفا قبل از خروج انتقاذات و پیشنهادات و سوالات خود را برای من ارسال کنید
آمار وبلاگ
» بازدید امروز : 2
» افراد آنلاین : 1
» بازدید دیروز : 0
» بازدید ماه : 4
» بازدید سال : 657
» کل بازدیدها : 11849
» مجموع اعضا : 3
» تعداد مطالب : 66
» تعداد نظرات : 13
کد های کاربر